Charakterystyka mutacji punktowych w tym samym kodonie argininy u trzech niespokrewnionych pacjentów z niedoborem trankarbamylazy ornityny.

Mutacje punktowe w genie O-karnityniny sprzężonej z X zostały wykryte w tym samym miejscu restrykcyjnym Taq I w 3 z 24 niepowiązanych probandów z niedoborem OTC. Mutację de novo można prześledzić we wszystkich trzech rodzinach u osobnika w poprzednim pokoleniu, potwierdzając niezależny nawrót. Sekwencję DNA w regionie zmienionego miejsca Taq I określono w trzech probandach. W dwóch niepowiązanych męskich probandach z noworodkowym wystąpieniem ciężkiego niedoboru OTC wykryto mutację guaniny (G) do adeniny (A) na nici sensownej (antysensowna cytozyna [C] do tyminy [T]), w wyniku czego otrzymano glutaminę z argininy w pozycji aminowej. kwas 109 dojrzałego polipeptydu. W trzecim przypadku, w którym probandem była kobieta z objawami klinicznymi, C do T (nici sensowna) przekształciła resztę 109 w przedwczesne zatrzymanie. Wyniki te potwierdzają obserwację, że miejsca restrykcyjne Taq I, które zawierają wewnętrzny CG, są szczególnie podatne na mutację przejścia C do T z powodu deaminacji metylowanego C w nici sensownej lub antysensownej. Gen OTC wydaje się szczególnie wrażliwy na mutację przejściową C na T w kodonie argininowym 109, ponieważ powstanie mutacja nonsensowna lub wyjątkowo szkodliwa mutacja missense.

Czytaj więcej artykułów medycznych...