Cyklosporyna A hamuje ekspresję ligandu CD40 w limfocytach T.

Ligand dla CD40 ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach T i dostarcza zależne od kontaktu sygnały aktywacyjne do limfocytów B. Mechanizmy regulujące ekspresję genu ligandu CD40 są w dużej mierze nieznane. Optymalna ekspresja liganda CD40 wymagała aktywacji kinazy białkowej C i wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia. Ekspresja ligandu CD40 była hamowana przez wstępne traktowanie komórek T cyklosporyną A. Analogi cyklosporyny hamowały ekspresję ligandu CD40 z mocą odzwierciedlającą zdolność każdego związku do hamowania aktywności kalcyneuryny, co wskazuje, że kalcyneuryna odgrywa kluczową rolę w ekspresji genu ligandu CD40. Cyklosporyna A hamowała zależną od IL-4 zależną od ligandu CD40 zmianę izotypów IgE w PBMC, ale nie hamowała syntezy IgE indukowanej przez mAb CD40 plus IL-4. PBMC pochodzące od pacjentów po przeszczepie otrzymujących cyklosporynę A nie wykazywały ekspresji liganda CD40 po stymulacji. Wyniki te sugerują, że pacjenci otrzymujący cyklosporynę A mogą wykazywać niedobór pomocniczej komórki T zależnej od ligandu CD40.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...