Faza I: Badanie czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów u pacjentów z przejściowym rakiem komórkowym nabłonka dróg moczowych.

Rekombinowany ludzki czynnik stymulujący kolonie granulocytów (rhG-CSF) podawano w dawce 1-60 mikrogramów / kg masy ciała 22 pacjentom z przejściowym rakiem komórek przed chemioterapią w ramach badania fazy I / II. U wszystkich pacjentów obserwowano zależne od dawki zwiększenie bezwzględnej liczby neutrofilów (ANC) o 1,8 – 12-krotnie. Dodatkowo, temu zwiększeniu w ANC towarzyszył wzrost alkalicznej fosfatazy leukocytów, markera tworzenia się wtórnych granulek. U sześciu z ośmiu analizowanych pacjentów zaobserwowano wzrost stosunku szpikowego szpiku do erytrocytów. Czasu 14, w którym makrofagi granulocytów tworzących kolonię obwodową, również uległy zwiększeniu w dniu 6 leczenia rhG-CSF. Poziom krążenia eozynofilów i bazofilów nie zmienił się; jednak obserwowano 10-krotny wzrost monocytów u pacjentów leczonych najwyższymi dawkami. Wystąpił także niewielki wzrost limfocytów CD3 +, który nie był zależny od dawki. Hemoglobina, hematokryt i liczba płytek krwi pozostawały blisko linii podstawowej przez cały okres podawania rhG-CSF. Odkrycia te pokazują, że rhG-CSF jest silnym bodźcem dla normalnej proliferacji i dojrzewania neutrofili.

Czytaj więcej artykułów medycznych...