Glukuronidacja 6-alfa-hydroksy kwasów żółciowych przez ludzkie mikrosomy wątrobowe.

Glukuronidacja 6-hydroksylowanych kwasów żółciowych przez mikrosomy ludzkiej wątroby badano in vitro; dla porównania zbadano również kilka głównych kwasów żółciowych pozbawionych grupy 6-hydroksylowej. Wskaźniki glukuronidacji dla 6 alfa-hydroksylowanych kwasów żółciowych były 10-20 razy wyższe niż te dla substratów bez grupy hydroksylowej w pozycji 6. Najwyższe zmierzone szybkości były dla kwasów hyodeoksy- i hyocholic, a analizy kinetyczne przeprowadzono stosując te substraty. Rygorystyczna identyfikacja produktu za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego protonów wysokomiejscowych i spektrometrii mas z elektronowymi uderzeniami estrów metylowych / nadoctanowych ujawniła, że 6-O-beta-D-glukuronidy były wyłącznymi produktami wytworzonymi w tych reakcjach enzymatycznych. Wyniki te, wraz z danymi literaturowymi, wskazują, że 6-hydroksylacja a następnie 6-O-glukuronidacja stanowi alternatywną drogę wydalania toksycznych hydrofobowych kwasów żółciowych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...