Izolacja i częściowa charakterystyka białek wiążących Fc gamma ludzkich leukocytów.

Wyizolowaliśmy i częściowo scharakteryzowaliśmy trzy makrocząsteczki wiążące Fc z ludzkich leukocytów. Jednojądrzaste komórki od zdrowych osób i od pięciu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i neutrofilami od zdrowych dawców były znakowane izotopowo za pomocą 125I i laktoperoksydazy. Po solubilizacji komórek przez detergent makrocząsteczki wiążące gamma Fc oczyszczono za pomocą powtarzalnej chromatografii powinowactwa w różnych warunkach i analizowano za pomocą elektroforezy na żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu (SDS). Wyizolowano trzy znakowane radioaktywnie makrocząsteczki, które zachowywały specyficzną zdolność do wiązania fragmentów Fc. Makrocząsteczka o masie 52000-64,000 mola została wyizolowana z normalnych jednojądrzastych i wielojądrzastych komórek. 43 000-molowy prążek wtórny był charakterystyczny dla komórek jednojądrzastych, szczególnie u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Cząsteczkę o masie cząsteczkowej 33000 mol można otrzymać z normalnych leukocytów w warunkach, które sugerują, że może to być fragment proteolityczny.

Czytaj więcej artykułów medycznych...