Retargetowanie komórek przez bispecyficzne przeciwciała monoklonalne. Dowód pominięcia wrażliwości śródpiersia na lizę komórek w czerniaku ludzkim.

Nieleczność wewnątrzmaciczna pod względem podatności na lizę cytotoksycznych limfocytów T (CTL) stanowi główną przeszkodę w immunoterapii adoptywnej nowotworów. Aby pokonać heterogenność obserwowaną pod względem podatności komórek docelowych na lizę komórkową, w tym badaniu wykorzystano dwa oczyszczone bispecyficzne przeciwciała monoklonalne (bsmAbs), które rozpoznają cząsteczki ekspresjonowane przez cytotoksyczne komórki efektorowe (cząsteczki receptora CD3 i IgG Fc), jak również jako jeden wysokocząsteczkowy antygen związany z czerniakiem (HMW-MAA). Zdolność tych odczynników do wzmocnienia lub indukowania istotnej aktywności cytotoksycznej in vitro za pomocą klonu CTL (CTL 49) wyizolowanego z PBL pacjenta z czerniakiem badano na dużym panelu autologicznych i allogenicznych linii komórek czerniaka i klonów. Badania funkcjonalne wykazały, że klon CTL 49 poddawał lizie wszystkie linie nowotworowe HMW-MAA + w obecności bsmAbs i że te odczynniki wpływały na lizę docelową w sposób kooperatywny. Skuteczność bsmAbs w przezwyciężaniu heterogennej wrażliwości ludzkich komórek czerniaka na lizę komórkową może znaleźć praktyczne implikacje w immunoterapii adoptywnej nowotworu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...